Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů – seznámení o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 13 a čl. 14 násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále také jako „Nařízení“).

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje je společnost Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o., se sídlem Hlavná 31, 917 01 Trnava, IČO: 36 865 281, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č. 24558 / T (dále jako „Správce“).

 • Kontaktní údaje Správce

Správce můžete kontaktovat na adrese Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., se sídlem Hlavná 31, 917 01 Trnava, e-mailem na obecnou emailovou adresu office@ppak.sk nebo telefonicky na telefonním čísle +421 33/533 23 88.

 • Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů

Správce postupuje při zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (dále jako „Zákon“).

Správce je subjektem provádějícím zejména činnost spočívající v poskytování právních služeb v souladu se zákonem č. 586/2003 Z. z. o advokacii (dále jako „Zákon o advokacii“) jakož i souvisejícími právními předpisy upravujícími činnost Správce v rámci poskytování právních služeb. Účelem zpracování Vašich osobních údajů Správcem je proto zejména poskytování právních služeb Správcem svým klientům.

Správce v postavení advokáta zpracovává osobní údaje klientů Správce a jiných fyzických osob v rozsahu nezbytném pro účely výkonu advokacie v souladu se Zákonem o advokacii, přičemž při zpracování těchto osobních údajů postupuje vždy jako Správce zpracovávající Osobní údaje Subjektů údajů (jak je definováno níže) (ust. § 18 odst. 6 násl. Zákona o advokacii).

Slovenská advokátní komora, jako stavovská organizace advokátů v Slovenské republice, vypracovala Kodex chování pro zpracování osobních údajů advokáty (dále jen „Kodex chování„), který se vztahuje na všech advokátů zapsaných do seznamu advokátů vedeného Slovenskou advokátní komorou, a tedy i na Správce. Cílem Kodexu chování je zejména podpořit vztah mezi advokátem a jeho klientem, jakož i zvýšit a posílit transparentnost Správce v rámci zpracování osobních údajů v oblasti poskytování právních služeb Správcem. Správce je tímto Kodexem chování vázaný v plném rozsahu.

Správce je při výkonu své činnosti advokáta vázán povinností mlčenlivosti na základě Zákona o advokacii (dále také jako „Povinnost mlčenlivosti„), přičemž Správce při výkonu činnosti advokáta ve smyslu Zákona o advokacii nemá povinnost poskytnout informace o zpracování osobních údajů či umožnit přístup nebo přenositelnost osobních údajů pokud by to mohlo vést k porušení Povinnosti mlčenlivosti.

Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako subjektu údajů (dále také jako „Subjekt údajů„) nebo jiné osoby, která mu poskytne Vaše osobní údaje, resp. z jiných zdrojů (veřejné registry apod.). Může tak nastat situace, že Správce získá osobní údaje i od jiné osoby, než přímo od Vás, proto tento dokument poskytuje informace všem Subjektům údajů ve smyslu čl. 13, tak i ve smyslu čl. 14 Nařízení.

Veškeré osobní údaje, které o Vás Správce jako o Subjektu údajů zpracovává, jsou zpracovány pouze pro odůvodněné účely zpracování osobních údajů, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení, k čemuž Správce zároveň přijímá Směrnici o ochraně osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je zásadní prioritou Správce, přičemž v tomto dokumentu a jeho příloze najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, na jakém právním základě, komu můžeme Vaše osobní údaje poskytovat a především jaké máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva apod.

 • Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v souladu se zásadou zákonnosti pro účely zpracování osobních údajů a na základě právních základů zpracování osobních údajů obsažených v Záznamech o zpracovatelských činnostech Správce, který tvoří přílohu tohoto obeznámení.

 • Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje jako dotčené osoby po dobu stanovenou na základě různých kritérií:

Správce určuje dobu zpracování osobních údajů v souladu se zásadou minimalizace doby uchovávání osobních údajů, přičemž zpracovává osobní údaje během následovně určených dob:

 • během doby stanovené obecně závaznými právními předpisy, v případě, kdy zpracovává osobní údaje na základě plnění zákonné povinnosti Správce,
 • po dobu trvání smluvního vztahu, resp. doby trvání předsmluvních opatření, v případě, kdy zpracovává osobní údaje na základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření,
 • po dobu trvání oprávněného zájmu Správce, v případě, kdy je zpracovávání osobních údajů Správcem prováděné na právním základě oprávněného zájmu Správce,
 • po dobu uděleného souhlasu na zpracování osobních údajů, v případě, že Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů.

Správce určil doby zpracovávání Osobních údajů, během kterých je Správce oprávněn osobní údaje zpracovávat na základě výše stanovených kritérií, v souladu s Usnesením předsednictva Slovenské advokátní komory o doporučeném způsobu vedení spisové agendy, přičemž jednotlivé konkrétní doby zpracování osobních údajů jsou stanoveny v interních předpisech Správce. Vy jako Subjekt údajů můžete kdykoli oslovit Správce s požadavkem o uvedení konkrétní lhůty zpracovávání Vašich osobních údajů.

Po uplynutí příslušné doby zpracování osobních údajů Správce může zpracovávat osobní údaje výhradně jen na speciální účely, jakými jsou například archivace nebo statistika.

 • Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné na zpracování osobních údajů v souladu se zásadou minimalizace tak, aby Správce mohl plnit své smluvní a zákonné povinnosti, případně je zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu, resp. na základě souhlasu subjektu údajů. Správce zpracovává běžné i zvláštní kategorie osobních údajů, vždy výhradně na základě zákonných důvodů, a to zejména identifikační údaje fyzických osob – jméno, příjmení, adresa, funkce, podpis, e-mailová adresa, telefonní číslo, podobizna fyzické osoby, jiné potřebné osobní údaje apod.

 • Práva Subjektů údajů

Ochrana Vašich osobních údajů jako Subjektů údajů je pro nás mimořádně důležitá, a to i ve vztahu k Vašim právům jako Subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracovává Vaše práva jako subjektu údajů jsou upraveny Nařízením, Zákonem, jakož i dalšími právními předpisy o ochraně osobních údajů. Na základě Vaší žádosti máte jako Subjekt údajů právo od nás požadovat:

Právo na přístup

Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, pokud není z Vaší strany požadováno jinak.

Právo na opravu

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. V případě, že osobní údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, tyto osobní údaje upravíme, aktualizujeme nebo doplníme na základě Vašeho podnětu.

Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Také máte právo nás požádat, abychom dále nezpracovávali Vaše osobní údaje. V případě, kdy si myslíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, zpracovávání je protizákonné a žádáte o omezení zpracovávání, nepotřebujeme Vaše osobní údaje, ale potřebujete je jako Subjekt údajů při uplatňování právních nároků nebo když si myslíte, že Správce nemá oprávněný důvod Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na přenositelnost osobních údajů jinému subjektu, dle Vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však týká jen osobních údajů, které zpracováváme na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran, na základě souhlasu, který jste nám udělili nebo v případě, že zpracováváme osobní údaje automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, například v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo při zpracování, při kterém dochází k profilování. Pokud podáte námitky proti takovému zpracování osobních údajů, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné důvody pro takové zpracovávání.

Práva související s profilováním nebo automatizovaným rozhodováním

V případě, že bychom zpracovávali osobní údaje profilováním nebo automatizovaným rozhodováním, máte právo odmítnout automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. My však při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování nebo profilování nepoužíváme.

Právo podat stížnost nebo podnět

Se stížností se můžete obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 00421 2 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • Uplatnění Vašich práv

Vaše práva uvedená v předchozím bodě 6. této informační povinnosti Správce můžete uplatnit u kontaktů Správce uvedených v bodě 1 tohoto dokumentu.

Uplatnění Vašich práv nemůže být v rozporu s povinností mlčenlivosti zavazující Správce, jako ani s povinností Správce zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem poskytování právních služeb v rámci výkonu advokacie klientům Správce, a také ani s jinými povinnostmi Správce vyplývajícími z platných právních předpisů a pod.

Odpověď Vám poskytneme do jednoho měsíce ode dne, kdy jste si uplatnili Vaše práva. V určitých případech jsme oprávněni prodloužit lhůtu na poskytnutí odpovědi a to v případě vysokého počtu a komplexnosti žádostí Subjektů údajů, nejvýše však o dva měsíce. O prodloužení lhůty Vás budeme vždy informovat.

 • enos do třetích zemí a mezinárodních organizací

Správce standardně nepřenáší Vaše osobní údaje do třetích zemí, ani do mezinárodních organizací, ani nezamýšlí osobní údaje přenést do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. V případě, že by Správce zamýšlel předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací, zabezpečí před takovým přenosem informování Subjektů údajů.

 • Cookies

Správce na internetové stránce prosman-pavlovic.cz (dále také „Internetová stránka„) používá soubory „cookies“, aby co nejlépe využil možnosti stránky a přizpůsobil se Vašim požadavkům. Prostřednictvím „cookies“ nezaznamenává Správce Vaše osobní údaje do databází a jako uživatel dané stránky nejste pro Správce identifikovatelný.

Cookies, které sbíráme, jsou esenciální a analytické.

Esenciální „cookies“ slouží k zachování základní funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku, např. uchováváme vyplněné údaje v objednávkovém formuláři, v kontaktem formuláři nebo ve formuláři kariéra, a to do momentu odeslání každého z formulářů. Tyto údaje jsou ukládány ve Vašem prohlížeči, tj. k těmto údajům nemáme přístup.

Analytické „cookies“ slouží k zaznamenávání Vašeho pohybu na Internetové stránce, jakož i kliknutí u vyhledávaných produktů. Analytické „cookies“ sbíráme také pro zlepšení služeb a Vašeho uživatelského zážitku.

Sbírání esenciálních a analytických „cookies“ probíhá od Vaší první návštěvy internetové stránky.

Co všechno se dozvíme prostřednictvím „cookies“?

 • anonymní shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé používají podstránky, jako např. které podstránky jsou navštěvovány nejčastěji, kolik času stráví návštěvník prohlížením stránky apod.
 • anonymní shromažďování technických informací o zařízení, ze kterého je podstránka navštěvovaná, jako např. informace o typu a verzi prohlížeče, typu a verzi operačního systému, typu a verzi zařízení ze kterého je stránka navštěvovaná apod.

Pokud nemáte zájem, abychom sbírali Vaše „cookies“, jejich sbírání je možné vypnout v prohlížeči, z něhož nás navštěvujete nebo prostřednictvím návštěvy z prohlížeče v anonymním režimu. Tím však přicházíte např. o možnost ukládání předvyplněných údajů ve formulářích nebo o některé ostatní funkce Internetové stránky. Prostřednictvím „cookies“ Vás neidentifikujeme jako Subjekt údajů.

 • Příjemce

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty příjemcům – převážně zpracovatelům a třetím stranám. Mezi zpracovatele patří společnosti, se kterými spolupracujeme – např. společnosti poskytující informační služby, služby správy informačních systémů v prostředí Správce, společnosti poskytující služby v oblasti bezpečnosti i společnosti poskytující služby účetních a daňových poradců apod. V případě využívání zpracovatelů pověřených zpracováním osobních údajů jménem Správce využívá Správce výlučně zpracovatelů, kteří přijali vhodná technická a bezpečnostní opatření, jejichž prostřednictvím jsou splněny požadavky předpisů o ochraně osobních údajů k bezpečnému zpracovávání Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také našim zaměstnancům podílejícím se na poskytování služeb Správce. Mezi třetí strany, kterým mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty, patří zejména zastupující a spolupracující advokáti, se kterými Správce spolupracuje. Také Vaše osobní údaje můžeme poskytnout zákonem oprávněným subjektům, mezi které mohou např. patřit soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad apod.

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování Vašich osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám samozřejmě dáme do pozornosti např. obecným oznámením na Internetové stránce nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu, resp. jinou formou.

V Trnavě, dne 24.5.2018